Today is Sunday, 23 June 2024
Lection
Gazeta parafialna

Theology

Konfederacja Oratorium św. Filipa Neri i Federacja Polska

Dk Robert Kszczot C.Or.

Warto przyjrzeć się bliżej strukturom organizacyjnym Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri. Nie zawsze wiemy, jak wygląda "od kuchni" życie tych, którzy są naszymi duszpasterzami. W skrótowej formie zostanie tu przedstawione jak rodziła się istniejąca dziś: Konfederacja - unia wszystkich domów filipińskich na świecie oraz Federacja Polska - unia domów polskich.

Po śmierci św. Filipa w 1595 roku istniało siedem Oratoriów, które powstały na wzór domu rzymskiego (oprócz Rzymu były jeszcze fundacje w: Neapolu, San Sewerino, Lucce, Ferrno, Palermo i Camerino). Z biegiem lat rozpoczynały działalność coraz to nowe fundacje, już nie tylko we Włoszech ale i w innych krajach (Francja, Hiszpania a także Polska). Dzieliły je granice państw, jednoczyła zaś idea życia według zasad wypraktykowanych przez św. Filipa i jego pierwszych towarzyszy. Praktyka pokazała, że całkowita samodzielność domów jedne z nich pobudziła do pracy i rozwoju, a inne postawiła przed koniecznością likwidacji lub przed widmem wegetacji. Stało się tak, ponieważ nie istniała współpraca pomiędzy poszczególnymi domami, już nie w całym świecie, ale choćby tylko na terytorium jednego kraju. W trzechsetną rocznicę śmierci św. Filipa (1895 r.), podczas zjazdu przedstawicieli filipinów z całego świata, wytworzyła się odpowiednia atmosfera do nowego, ugruntowanego na konkretnych przepisach, zacieśnienia stosunków braterskiej przyjaźni, którą nadszarpnęły także liczne wojny. Powstał wtedy projekt zjednoczenia domów filipińskich, ale nie został zrealizowany. Dopiero w roku 1906 ojciec Arista, przedstawił papieżowi Piusowi X memoriał zawierający schemat łączności moralnej wszystkich oratorianów, z sugestią, aby Ojciec Święty zamianował stałego Wizytatora Apostolskiego. Idea ta znalazła zastosowanie w czasie dostosowania Konstytucji Oratorium do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Stały wizytator, dla wszystkich kongregacji, został mianowany w 1933 r. W tym samym roku zwołał on w Rzymie kongres, na którym został wybrany prokurator generalny. Powstał w ten sposób Instytut Oratorium, dla którego opracowano też nowe, dostosowane do wymogów prawa kanonicznego Statuty Generalne. Nowy Instytut, nie umniejszając autonomii domów, stał się unią wszystkich kongregacji - Konfederacją.

Polska droga do zaistnienia w strukturach Konfederacji była dłuższa. Stało się to na skutek negatywnego odniesienia się do przedstawionej polskim oratorianom propozycji zawiązania federacji.

W naszym kraju sytuację komplikował fakt, iż formalnie istniała tylko jedna kongregacja - świętogórska i to na "wychodźstwie" w Tarnowie, co spowodowane było porozbiorowymi kasatami zakonów i zgromadzeń. Gdy odzyskano utracone podczas rozbiorów fundacje, rozpoczęły się starania o zawiązanie unii polskich domów filipińskich. Zaczęła taka unia, jeszcze tymczasowa, istnieć w roku 1930 i obejmowała ona trzy domy: gostyński, tarnowski i studziański. Rozpoczęto też prace nad stworzeniem "Artykułów unijnych", które miały regulować sytuację prawną unii. Pierwsza Kapituła Generalna odbyła się 2 lipca 1931 roku i na niej wybrano władze oraz mianowano przełożonych poszczególnych domów (co naruszało ich autonomiczny charakter, a więc nie było zgodne z Konstytucjami). Unia zaczęła więc formalnie istnieć, choć na razie tylko ad experimentum na okres pięciu lat. W roku 1936 przedłużono ten okres, gdyż prace kodyfikacji rzymskiej, dotyczące tej sytuacji przedłużały się. Stan ten przerwała II wojna światowa. Prace nad ustaleniem przynależności księży do poszczególnych kongregacji podjęto w 1947 roku, a dopiero w 1951 roku odbył się pierwszy kongres krajowy zgodnie ze Statutami Generalnymi (poprzednie sesje ogólnopolskie kierowały się praktyką przedwojennej unii). Od tego czasu Federację Polską Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri tworzą wszystkie działające na terytorium naszego kraju placówki, tak powstałe przed jak i po wojnie. Są to domy w: Gostyniu, Studziannie, Tarnowie, Bytowie, Radomiu, Tomaszowie Maz. oraz w Poznaniu-Świerczewie. Dodatkowo do Polskiej Federacji należą domy prowadzone przez polskich filipinów na terenie Niemiec w Celle i Dudersatdt-Nesselröde. Każdy z przełożonych tych domów wchodzi w skład Rady Federacji. Radę tą, wraz z przełożonymi domowymi tworzy także prokurator krajowy wybierany przez Kongres Krajowy, zbierający się co sześć lat oraz Delegat Rzymski - reprezentujący polską Federację przed Deputacją Permanentną (stałym organem Konfederacji, który dba o dobro wspólne i całości Konfederacji). Prokurator krajowy reprezentuje zgromadzenie przed Konferencją Episkopatu Polski, Konfederacją i władzami państwowymi.

Celem tak zorganizowanej Federacji jest bliska współpraca poszczególnych wspólnot w ramach Instytutu. Ta współpraca przyniosła rozwój domów filipińskich, owocowała powołaniami i różnorodną działalnością apostolską. W roku 1994 Rada Federacji zatwierdziła nowe Statuty Federacji Polskiej, dostosowane do Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Statutów Generalnych Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri. Będą one obowiązywały do roku 1999 (czerwiec), kiedy to zostanie zwołany kolejny Kongres Krajowy Federacji Polskiej - najwyższa władza jaka sprawowana jest w Federacji.


Read 38640 times

11, (2) 1999 - WakacjeCopyright 2003-2024 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań