Today is Wednesday, 22 May 2024
Lection

History

parafii pw. NMP Matki Kościoła
i Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri
W POZNANIU - ŚWIERCZEWIE


Ks. Sławomir Ratajczak C.Or.
proboszcz

Początki filipinów na Świerczewie.

W latach 60-tych nastąpiła szybka rozbudowa osiedla Świerczewo, należącego do parafii p.w. Św. Trójcy na Dębcu. Rodziło to troskę władz kościelnych o zapewnienie właściwej opieki duszpasterskiej wiernym, którzy coraz liczniej zaczęli się tutaj osiedlać.

Dzięki życzliwości Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka Metropolity Poznańskiego i w nawiązaniu do historycznej obecności Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na Śródce w Poznaniu oraz potrzeby objęcia duszpasterską troską mieszkańców tej części miasta Poznania, dekretem z dnia 21 września 1969 roku, L.dz. 8023/69, został erygowany Ośrodek Duszpasterski p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła przy kaplicy cmentarnej - ul. Samotna 3 i powierzony kapłanom Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri z Gostynia - Świętej Góry. Ośrodek Duszpasterski powstał z części parafii Św. Trójcy na Dębcu i skupiał około trzech tysięcy wiernych. Od 1 września 1969 roku księża filipini z Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri ze Świętej Góry rozpoczęli pracę duszpasterską w tym rejonie Poznania. Pierwszymi duszpasterzami ośrodka byli: ks. Wacław Szymczak C.Or. i ks. Marian Kara C.Or. /dekret ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka z dnia 13 sierpnia 1969r. l.dz. 7595/69/. Księża filipini troską duszpasterską objęli mieszkańców osiedla baraków oraz pobliskich ulic domków jednorodzinnych rozbudowywanego osiedla w kierunku granicy Poznania z Luboniem. Na początku zamieszkali w wynajętych pokojach u mieszkańców osiedla, dochodząc do kaplicy na Msze św., nabożeństwa i katechizację. (Od 1982r. filipini zamieszkali w domu Kongregacyjnym przy ul. Szenwalda 3/5.) Po roku pracy w Poznaniu Ks. Wacław Szymczak C.Or. wrócił na Świętą Górę. Zastąpił Go ks. Bernard Mariański C.Or, który otrzymał dekret od Arcybiskupa Metropolity Antoniego Baraniaka z dnia 3 września 1970r., powołujący z dniem 15 września 1970r. na stanowisko wikariusza przy kościele parafialnym p.w. Św. Trójcy w Poznaniu z rezydowaniem przy kaplicy p.w. NMP Matki Kościoła w Poznaniu - Świerczewie.

W roku 1971 w miejsce ks. Bernarda Mariańskiego rozpoczął pracę kapłańską ks. Kazimierz Wasela C.Or. ur. 9.01.1931r. w Jarocinie. Ks. Kazimierz Wasela C.Or. otrzymał dekret od Arcybiskupa Metropolity Antoniego Baraniaka z dnia 9 sierpnia 1971r., l.dz. 6893/71, powołujący z dniem 20 sierpnia 1971r. na stanowisko wikariusza - rezydenta części parafii p.w. Św. Trójcy w Poznaniu, w dekanacie Poznań - Śródmieście. Ośrodkiem pracy została określona kaplica p.w. NMP Matki Kościoła w Poznaniu - Świerczewie. W 1974r., na prośbę ks. Kazimierza Waseli C.Or., przybywa na stałe do Poznania ks. Lucjan Pańkowski C.Or. z Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri ze Świętej Góry. Już wtedy były plany budowy nowego kościoła parafialnego. Wiadomo było, że będą potrzebne odpowiednie fundusze. Ks. Pańkowski pracował jako rekolekcjonista i misjonarz na terenie całej Polski. W tym czasie budowano mało kościołów i dlatego wszędzie, gdzie głosił rekolekcje i misje peregrynacyjne ogłaszał, że można składać ofiary na budowę nowego kościoła w Poznaniu - Świerczewie. Tę informacje przyjmowano z wielką życzliwością i wspierano dzieło budowy świątyni. Składano ofiary imienne i bezimienne. Dnia 6 września 1977r. przychodzi do wspólnoty filipińskiej w Poznaniu ks. Stanisław Roszak C.Or. z Kongregacji Oratorium. Dnia 30 września 1978r. kongregacja świętogórska ustala, że w miejsce ks. Roszaka do Poznania pójdzie ks. Stanisław Jura C.Or. Arcybiskup Jerzy Stroba wydał dekret mianujący ks. Jurę wikariuszem parafii na Świerczewie z dniem 1 kwietnia 1984r. Ks. Stanisław Jura C.Or. został zwolniony z funkcji wikariusza z dniem 1 lipca 1984r. a następnie odszedł z Poznania.

Kapłani razem z wiernymi parafii p.w. NMP Matki Kościoła stopniowo powiększali kaplicę cmentarną, dobudowując również jedną salkę katechetyczną.


Przygotowania do budowy nowej świątyni

W połowie lat siedemdziesiątych władze miasta Poznania zawiadomiły o zamiarach rozbudowy więzła kolejowego w rejonie cmentarza przy ul. Samotnej. Wystąpiono wtedy o teren zamienny na przeniesienie kaplicy w nowe, dogodne miejsce. Z dwóch propozycji, wskazanych przez władze miasta, wybrano teren położony między ulicami Kołłątaja, Okrzei, Krzywickiego i Wróblewskiego. Wiosną 1976 roku poczynione zostały pierwsze próby przygotowania koncepcji kościoła, jego lokalizacji i planu realizacyjnego. 25 czerwca 1976 roku ks. Arcybiskup Metropolita Poznański Antoni Baraniak, pismem L.Dz. K.884/76 upoważnił ks. Kazimierza Waselę C.Or. do przedstawienia projektu kościoła p.w. NMP Matki Kościoła w Poznaniu - Świerczewie państwowym władzom budowlanym. Przedstawiony plan został zatwierdzony przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Poznaniu decyzją nr GP-VI-11/76 z dnia 18.01.1977r. Kuria Metropolitarna w Poznaniu pismem z dnia 19 kwietnia 1977 roku L.Dz. 2379/77 upoważniła ks. Kazimierza Waselę, rektora ośrodka duszpasterskiego w Poznaniu - Świerczewie do przejęcia ziemi pod budowę kościoła na placu między ulicami Kołłątaja, Okrzei, Krzywickiego - niemalże idealnie w środku osiedla. Wspomniany plac przejęto w wieczyste użytkowanie aktem notarialnym PBN Poznań, Rep. A.I Nr 5867/77 z dnia 28 kwietnia 1977 roku. Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Poznaniu wydał pozwolenie na budowę kościoła p.w. NMP Matki Kościoła decyzją z dnia 15 października 1977 roku nr GP-VI-11/76/77.

Autorem projektu kościoła był mgr inż. Architekt Zenon Stępniowski z Poznania z biura INWESTPROJEKT. Z tegoż biura byli także konstruktorzy mgr inż. Budownictwa lądowego Eugeniusz Komorowski i mgr inż. Budownictwa Janusz Flieger oraz kierownik wykonawstwa Tadeusz Parowicz z Poznania.


Pierwszy etap budowy kościoła

18 grudnia 1977 roku na placu budowy przyszłego kościoła postawiono krzyż, przy którym przywitano obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, nawiedzający parafie. Misje święte przygotowawcze do uroczystości Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w kopii jasnogórskiego obrazu odbyły się w dniach od 11 do 18 grudnia 1977r. Prowadzili je księża filipini ze Studzianny ks. Antoni Jakubczyk i ks. Kazimierz Jelonek. Sporządzono wtedy dokument poświęcenia i wzniesienia Krzyża misyjnego na placu budowy. Odprawiono wówczas o godz. 17.00 pierwszą Mszę św. pod krzyżem misyjnym przy ołtarzu polowym na placu budowy. Wkrótce 29 lipca 1978 roku o godzinie 18.00 rozpoczęto wykopy pod budowę kościoła. Prace betoniarsko-murarskie przy fundamentach kościoła zaczęto 1 października 1978 roku.

W tym samym roku zaczęła działalność pod opieką ks. Stanisława Jury C.Or. pierwsza grupa oazowa, dając początek zorganizowanemu w ruch oazowy duszpasterstwu dzieci i młodzieży w parafii Świerczewskiej.

Pierwszą Mszę św. - pasterkę odprawiono w podziemiach kościoła 25 grudnia 1979 roku. Było to dla wszystkich mieszkańców parafii wyjątkowe przeżycie, które głęboko zapadło w sercach. Parafianie do dziś wspominają tamtą noc modlitwy i radosnego śpiewania kolęd.

W podziemiu budującego się kościoła uroczystość poświęcenia i wmurowania Kamienia Węgielnego i dokumentu budowy - przez metropolitę poznańskiego ks. arcyb. Jerzego Strobę.

Dnia 8 czerwca 1980 roku przybył do parafii z pierwszą wizytacją kanoniczną ks. Arcybiskup Jerzy Stroba. Dokonał uroczystego poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego i dekretu erekcyjnego w mur budującego się kościoła. Kamień węgielny został wzięty z Bazyliki Archikatedralnej w Poznaniu oraz z kościoła od grobu św. Filipa Neri Santa Maria In Vallicella w Rzymie. Przy budowie kościoła pracowali parafianie świerczewscy. W lipcu 1980 roku przyjechało do pracy 20 kleryków filipińskich z Tarnowa.

Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański Jerzy Stroba i ks. Biskup Marian Przykucki odwiedzili budujący się kościół 22 stycznia 1980 roku. Od dnia i Komunii Św., tj. 11 maja 1980 roku przeniesiono już na stałe posługi duszpasterskie dla mieszkańców osiedla do podziemnej części kościoła.

Przenoszenie dźwigiem "Mostostalu" Poznań konstrukcji metalowej stropu kościoła

Instalacje stalowej konstrukcji dachu kościoła przez ekipę Mostostalu w Poznaniu rozpoczęto 9 września 1981 roku a 24 października 1981 roku betonowano płytę dachową kościoła. 13 grudnia 1981 roku, w dniu rozpoczęcia stanu wojennego zawieszono w kościele krzyż "Solidarności" z Zakładów Metalowych Cegielskiego. W kwietniu 1982 roku goszczono w parafii delegację Episkopatu Francuskiego pod przewodnictwem biskupa Jean Orchampt oraz biskupów polskich koszalińsko-kołobrzeskiego i kieleckiego. 28 maja 1982 roku ukończono budowę wieży kościoła i wciągnięto pierwszy dzwon o imieniu Piotr i Paweł, który został poświęcony 10 czerwca 1982 roku. Kościół wymalowano pierwszy raz w listopadzie 1982 roku. 5 grudnia 1982 roku goszczono w parafii biskupa poznańskiego Tadeusza Ettera, który udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii świerczewskiej. W dniach od 2 do 6 października 1983r. odbyły się rekolekcje różańcowe. Owocem rekolekcji było powstanie 6 października 1983 roku wspólnoty Żywego Różańca. Zawiązanych zostało 35 róż Żywego Różańca (dziecięcych, młodzieżowych, matek i ojców).


Erygowanie parafii p.w. NMP Matki Kościoła

Na mocy dekretu ks. Arcybiskupa Jerzego Stroby z dnia 24 marca 1984 roku, L.Dz. 1528/84 ośrodek duszpasterski dnia 1 kwietnia 1984 roku staje się parafią p.w. NMP Matki Kościoła na Świerczewie. Pierwszym proboszczem parafii p.w. NMP Matki Kościoła w Poznaniu - Świerczewie został mianowany dekretem z dnia 27 marca 1984r. l.dz. 2518/84, z dniem 1 kwietnia 1984r. ks. Kazimierz Wasela C.Or. Wikariuszem parafii, dekretem z dnia 27 marca 1984r., l.dz. 2520/84., został mianowany przez ks. arcybiskupa Jerzego Strobę z dniem 1 kwietnia 1984r. ks. Marian Kara C.Or.

Arcybiskup Metropolita Poznański dekretem z dnia 25 czerwca 1984r., l.dz. 5329/84, powołał z dniem 1 lipca 1984r. na stanowisko wikariusza przy kościele parafialnym p.w. NMP Matki Kościoła w Poznaniu ks. Tadeusza Badurę C.Or., który przybył do wspólnoty filipińskiej na Świerczewie z Kongregacji świętogórskiej 3 lutego 1984r.

1 stycznia 1985 roku poświęcono sztandar Żywego Różańca. W roku 1985 układano marmurową posadzkę kościoła i kasetony na suficie.


Pierwsze nabożeństwa w górnym kościele

I Komunia Św. w kościele górnym na Świerczewie

Dzień i Komunii Św., 2 czerwca 1985 roku, był okazją do przeniesienia nabożeństw i Mszy św. do górnej części kościoła. Od 1 września 1985r. dołącza do wspólnoty filipińskiej w Poznaniu - Świerczewie i rozpoczyna pracę kapłańską w parafii ks. Kazimierz Pajor C.Or. z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze, który duszpasterzuje do 1987r. i odchodzi z Poznania. ks. Pajor kontynuował dzieło oazowego duszpasterstwa wśród dzieci i młodzieży. W krótkim czasie powstaje kilkanaście grup oazowych dzieci i młodzieży.

Nowe tabernakulum zamontowano w kościele 6 lipca 1986 roku. 15-16 września 1986 roku zawieszono w ołtarzu głównym figurę Matki Kościoła autorstwa prof. Kopczyńskiego z Poznania.

Druga wizytacja kanoniczna miała miejsce 20 i 21 września 1986 roku. Podczas wizytacji dnia 21 września 1986 roku ks. Arcybiskup Jerzy Stroba dokonał konsekracji kościoła, poświęcił dwa nowe dzwony o imionach św. Wojciech i Matka Kościoła oraz udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii.

Przed rekolekcjami wielkopostnymi w 1987r. zostały wykonane i ustawione w kościele trzy nowe konfesjonały, które zaprojektował prof. Rajmund Hałas.

Drugie misje parafialne odbyły się w dniach od 14 do 22 maja 1988r. Prowadzili je misjonarze oblaci z Lublińca. Po dziesięciu latach od poprzednich misji nastąpiła odnowa parafii. Każda rodzina otrzymała szczegółowy program misji świętych.

W niedzielę Miłosierdzia Bożego 23 kwietnia 1989r. na wieczornym nabożeństwie nastąpiła intronizacja obrazu Miłosierdzia Bożego, który ufundowała jedna z czcicielek Miłosierdzia z parafii p.w. Św. Trójcy z Dębca. Obraz umieszczono w kaplicy pod chórem.

Wiosną 1989r. przybył do Poznania do pomocy w pracy parafialnej - katechetycznej ks. Adam Adamski C.Or. z Kongregacji świętogórskiej, który przebywał na Świerczewie, we wspólnocie filipińskiej, do 1990r.


Śmierć ks. Kazimierza Waseli C.Or. - budowniczego kościoła

28 czerwca 1989 roku zmarł budowniczy kościoła ks. Kazimierz Wasela C.Or. Mszy św. pogrzebowej w kościele na Świerczewie przewodniczył ks. biskup Zdzisław Fortuniak przy współudziale duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. Pogrzeb był wyrazem wdzięczności parafian za zbudowanie kościoła. Zostało zamówionych około 200 Mszy św. za spokój duszy śp. ks. Proboszcza Kazimierza Waseli C.Or. Śp. ks. proboszcz Kazimierz Wasela C.Or. został pochowany w kryptach bazyliki świętogórskiej.


Dwudziestolecie pracy filipinów na Świerczewie

Na prośbę Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri ks. arcybiskup Metropolita Poznański Jerzy Stroba ustanowił proboszczem parafii NMP Matki Kościoła dnia 19 sierpnia 1989 roku księdza Tadeusza Badurę C.Or., który podjął rozpoczęte dzieło budowy i wyposażenia świątyni na Świerczewie.

Dwudziestolecie pracy filipinów na Świerczewie połączone było z udzieleniem sakramentu bierzmowania młodzieży. Uroczystościom dnia 21 września 1989r. przewodniczył ks. biskup Zdzisław Fortuniak.


Przygotowania do drugiej wizytacji kanonicznej

W niedzielę 28 stycznia 1990r. podczas Mszy św. o godz. 17.00 ks. Arcybiskup Jerzy Stroba poświęcił nowe 21 głosowe organy, których konstruktorem był Jan Drozdowicz. Po Mszy św. godzinny koncert organowy dał Krzysztof Wilkus - organista katedralny.

Kościół został otynkowany od kwietnia do września 1991 roku przez firmę budowlaną "Gadomex". We wrześniu 1992 roku zawieszono w kościele nowe żyrandole i kinkiety zaprojektowane przez profesora Rajmunda Hałasa i wykonane w poznańskiej firmie brązowniczej pana Kosickiego.

Od 1 sierpnia 1992r. rozpoczął pobyt na Świerczewie ks. Sławomir Ratajczak C.Or. z Kongregacji świętogórskiej, który dekretem Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Jerzego Stroby został mianowany wikariuszem parafii z dniem 25 sierpnia 1992r.

Kolejna wizytacja kanoniczna parafii odbyła się w dniach od 28 do 29 listopada 1992r. Przeprowadził ją ks. biskup Zdzisław Fortuniak. W dekrecie powizytacyjnym z dnia 30 listopada 1992r., l.dz. 8976/92, ks. biskup napisał: "Wizytując parafię mogłem się przekonać, że prowadzący ją księża filipini, starają się zaradzać wszystkim potrzebom wspólnoty. Razem z parafianami troszczą się o doprowadzenie do końca budowy i pełnego wyposażenia nowej świątyni, a także o pogłębienie życia religijnego, czego wyrazem są między innymi istniejące w parafii grupy duszpasterskie."

W marcu 1993r. rozpoczęto prace w podziemnej części kościoła: wyrównanie posadzki, tynkowanie i malowanie. W tym samym roku został ufundowany krzyż, który wykonał rzeźbiarz Jacek Nowak. Krzyż został zawieszony w kościele pod chórem przy drzwiach wejściowych.


Zmiana dekanatu i inne ważne wydarzenia do 1996r.

Od 1 stycznia 1994 roku parafia NMP Matki Kościoła została przeniesiona z poznańskiego dekanatu p.w. Bożego Ciała do dekanatu Poznań-Łazarz. Dnia 18 lutego 1994 roku poświęcono stacje Drogi Krzyżowej wykonane przez rzeźbiarza mgr inż. Jacka Nowaka, a zaprojektowane przez profesora Rajmunda Hałasa.

Z okazji 25-tej rocznicy pracy filipinów na Świerczewie dnia 11 września 1994r. odbyły się uroczystości, którym przewodniczył ks. Zbigniew Starczewski superior Kongregacji świętogórskiej. Obecny był także proboszcz parafii Św. Trójcy z Dębca, z której nasza parafia powstała.

Ważnym, ale bolesnym wydarzeniem w historii naszej parafii było rozebranie kaplicy na cmentarzu przy ul. Samotnej, w której księża filipini rozpoczęli pracę duszpasterską w Poznaniu - Świerczewie. Kuria Metropolitalna pismem z dnia 17 listopada 1993 l.dz. 7697/93 wyraziła zgodę na rozebranie kaplicy. Powodem takiej decyzji były ciągłe dewastacje i profanacje miejsca świętego. Niemożliwym było uchronienie kaplicy przed znieważaniem przez nieznanych sprawców. Dlatego w październiku 1995r. dokonano rozbiórki kaplicy cmentarnej.

Szczególnym wydarzeniem w życiu parafii był jubileusz 400-lecia śmierci św. Filipa Neri założyciela Kongregacji Oratorium. Z tej niecodziennej okazji 1 października 1995r. odbyła się uroczysta Msza św., której przewodniczył prokurator Federacji Polskiej filipinów ks. Zbigniew Starczewski C.Or. Wzięli w niej udział także kapłani z innych domów filipińskich. Została wtedy poświęcona figura św. Filipa Neri, którą zaprojektował prof. Rajmund Hałas a wyrzeźbił Jacek Nowak. Figura, przedstawiająca św. Filipa w tajemnicy otrzymania stygmatu Ducha Świętego, stanęła w kaplicy pod chórem. W związku z tym obraz Bożego Miłosierdzia został przeniesiony na przód kościoła i zawieszony na ścianie po lewej stronie prezbiterium.

Wielkim dziełem roku 1996 było zabezpieczenie dachu kościoła. Pokryto dach świątyni papą termozgrzewalną produkcji niemieckiej. Wykonała to firma dekarska pana Bartkowiaka z Poznania. Dano gwarancję na 25 lat.

Od lipca 1996r. rozpoczął pobyt we wspólnocie filipińskiej neoprezbiter Dariusz Drabik C.Or., który otrzymał dekret Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Juliusza Paetza powołujący na stanowisko wikariusza parafii od dnia 17 września 1996r. ks. Drabik był we wspólnocie poznańskiej do czerwca 1997r. W tym samym roku przychodzi do wspólnoty ks. Tomasz Błaszczyk C.Or. z Kongregacji świętogórskiej, aby studiować na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. ks. Błaszczyk angażuje się w duszpasterstwo młodzieżowe przy parafii. Prowadzi duszpasterstwo akademickie. Tworzy we współpracy z zespołem świeckich grupę oratoryjną.

Na święta Bożego Narodzenia 1996r. ukazało się po raz pierwszy nasze pismo parafialne "Rodzina Parafialna - Oto Matka Twoja". Redakcję tworzyli parafianie Robert Czubala, Przemysław Matusik, Marian Sobczak pod przewodnictwem ks. proboszcza Tadeusza Badury C.Or. Pismo parafialne to kwartalnik, który ukazuje się do dnia dzisiejszego i cieszy się wielką aprobatą wspólnoty parafialnej.


Dzieje parafii od 1997 do 1999

W poniedziałek, dnia 13 października 1997 roku, we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, ks. Sławomir Ratajczak C.Or., zgodnie z wyborem Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri i decyzją Biskupa Poznańskiego, rozpoczął pełnić obowiązki proboszcza w Parafii p.w. NMP Matki Kościoła.

W święta Bożego Narodzenia 1997r. zachorował ks. Tadeusz Badura C.Or., który został zawieziony do szpitala. Okazało się, że konieczna jest operacja mózgu, która odbyła się w szpitalu przy ul Przybyszewskiego w Poznaniu i zakończyła się pomyślnie. ks. Tadeusz Badura C.Or. powrócił do Kongregacji macierzystej na Świętą Górę dnia 1 grudnia 1998r. W niedzielę 29 listopada 1998r. na Mszy św. o godz. 10.15 wspólnota parafialna podziękowała ks. Badurze za Jego służbę kapłańską i proboszczowską na Świerczewie.

Parafialna Rada Duszpasterska powołana 22 listopada 1995r. zakończyła swą kadencję 4 grudnia 1998r. Nowa Rada Duszpasterska została powołana wiosną 1999r. Pierwsze spotkanie odbyło się 29 marca 1999r. Kuria Metropolitalna dnia 13 października 1999r. zatwierdziła członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej na okres trzech lat. Kadencja Rady zakończyła się jesienią 2002r. Nowe Rady Duszpasterska i Ekonomiczna zostały powołane w grudniu 2002r. i zgłoszone do Kurii Metropolitalnej. W odpowiedzi Kuria Metropolitalna pismami z dnia 25 lutego 2003r. l.dz. 202/2003 i l.dz. 201/2003 zatwierdziła Parafialną Radę Duszpasterską i Parafialną Radę Ekonomiczną przy parafii p.w. NMP Matki Kościoła w Poznaniu na okres 4 lat.

Od 1997r. nadal były prowadzone prace wykończeniowe w kościele oraz prace porządkowe na placu kościelnym i porządkowanie terenu wokół naszej świątyni parafialnej . Po pierwszej niedzieli Wielkiego Postu 1998r. na placu kościelnym przycięto drzewa i krzewy, wygrabiono śmieci, posadzono wiele drzewek, przywieziono żyzną ziemię, zasiano trawę, posadzono żywopłot, zburzono starą szopę budowlaną, wyrównano teren przy ul. Okrzei. Wiele prac wykonano dzięki zaangażowaniu grupy mieszkańców z ul. Okrzei i Krzywickiego.

W kwietniu 1998r. wykonano i zamontowano kraty w oknach biblioteki i salki na drugim piętrze, zamocowano uchwyty na flagi na wieży kościoła oraz maszty na flagi przy kościele. Wykonano też sterownik do rzutnika przeźroczy i połączenie z chórem, aby wyświetlać teksty pieśni na ekranie. Wiosną i latem 1998r. położono nową posadzkę w zakrystii ministranckiej, ocieplono korkiem salkę na drugim piętrze, wymalowano dwie salki na piętrach, zakrystię ministrancką oraz klatkę schodową przy zakrystii, wykonano boazerię i szafę w zakrystii ministranckiej, wykonano i zamontowano poręcze przy schodach prowadzących do salek na piętrze i do podziemi kościoła, ocieplono sufit kościoła styropianem, który został zakupiony w Gostyniu w roku 1997, przerobiono okna w kościele - zamontowano mechanizmy pozwalające z dołu otwierać sześć okien (wykonano to dzięki pomysłowi parafianina oraz pracy pana stolarza z naszej parafii).

W sobotę 12 września 1998r. odbyła się parafialna pielgrzymka do Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej. Na Świętej Górze zawierzyliśmy całą parafię Matce Bożej. Modliliśmy się w podziemiach bazyliki przy trumnach śp. ks. Wacława Szymczaka C.Or. i ks. Kazimierza Waseli C.Or. Druga parafialna pielgrzymka zawierzenia miała miejsce 19 czerwca 1999r.

We wtorek po drugiej niedzieli miesiąca dnia 15 września 1998r. odbyło się pierwsze, uroczyste nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia prowadzone przez kapłana. Od tego dnia w każdy wtorek po drugiej niedzieli miesiąca będzie uroczysta nowenna do Bożego Miłosierdzia bowiem od dłuższego już czasu jest liczne grono czcicieli Bożego Miłosierdzia, którzy odmawiają koronkę w każdy wtorek o godz. 18.00. Pół roku później 11 kwietnia 1999r. powstało przy naszej parafii Bractwo Miłosierdzia Bożego, które od tego dnia spotyka się raz w miesiącu w łączności z uroczystym nabożeństwem wtorkowym.

We wrześniu 1998r. rozpoczęliśmy prace związane z instalacją nowego ogrzewania dla kościoła górnego i dolnego oraz zakrystii i salek. Mgr inż. Jacek Biskup główny projektant i wykonawca napisał do pisma parafialnego Rodzina Parafialna następujące słowa: "Kościoły górny i dolny są ogrzewane ciepłym powietrzem, wytwarzanym przez centrale nawiewne zlokalizowane w pomieszczeniu piwnicznym, pod prezbiterium. Zimne powietrze jest pobierane z kościoła górnego przez kratki w stopniach prezbiterium i kanałami prowadzone jest do central. Ciepłe powietrze jest wtłaczane do kościoła poprzez dwie kraty w posadzce. Podczas nabożeństw kościół może być ciągle dogrzewany. Źródłem ciepłej wody dla nagrzewnic central nawiewnych jest nowoczesny kocioł gazowy niemieckiej firmy Wiessmann z układem automatycznej regulacji." Ogrzewanie zostało uruchomione w nocy 5 grudnia 1998r.

Parafialny Zespół Caritas został powołany do istnienia 7 grudnia 1998r. a rozpoczął swoją działalność 14 grudnia 1998r. Działalność charytatywną podjęło dziewiętnaście osób. Szczegóły są opisane w artykule Jarosława Paluszkiewicza.

We wtorek 13 kwietnia 1998r. rozpoczęto prace przy tworzeniu zaplecza kuchennego w dolnej części kościoła przy sali oratorium oraz remont toalet. Oratorium będzie wykorzystywane bardzo często do spotkań różnych grup duszpasterskich.

We wtorek, w Dzień Matki 26 maja 1998r. obchodziliśmy uroczystość Św. Filipa Neri, założyciela naszego zgromadzenia. Kaplica Św. Filipa Neri znajduje się w naszym kościele pod chórem. Uroczystej Mszy św. odpustowej ku czci Św. Filipa przewodniczył ks. Leszek Woźnica - filipin ze Świętej Góry. Obecni byli również przedstawiciele zgromadzeń i zakonów męskich z Poznania i okolic. Na koniec Mszy św. zostało udzielone błogosławieństwo dla matek z dziećmi. Od tego dnia, każdego 26 dnia miesiąca odprawiamy w naszym kościele nabożeństwo ku czci Św. Filipa. Podczas tych comiesięcznych nabożeństw polecamy Panu Bogu przez wstawiennictwo Św. Filipa wszystkie matki oczekujące potomstwa, matki z dziećmi, dzieci i młodzież oraz rodziców i wychowawców.

Dnia 25 czerwca 1999 roku Stolica Apostolska na prośbę Wspólnoty Filipinów z Poznania i za zgodą Księdza Arcybiskupa Juliusza Paetza Metropolity Poznańskiego dokonuje erygowania Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri w Poznaniu - Świerczewie. Dnia 9 września 1999 roku następuje uroczysta introdukcja Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri w kościele parafialnym p.w. NMP Matki Kościoła w obecności księdza Arcybiskupa Juliusza Paetza, Prokuratora Generalnego z Rzymu o. Eduardo Cerrato, Prokuratora Krajowego ks. Zbigniewa Starczewskiego, około 70 duchownych diecezjalnych i zakonnych, władz Województwa Wielkopolskiego, Starosty Powiatu, prezydenta miasta Poznania i parafian NMP Matki Kościoła.

Nową Kongregację Oratorium Św. Filipa Neri w Poznaniu - Świerczewie utworzyli czterej kapłani: ks. Marian Kara C.Or. - superior, ks. Tomasz Błaszczyk C.Or., ks. Lucjan Pańkowski C.Or.,ks. Sławomir Ratajczak C.Or. Uroczystość z 9 września 1999r. długo pozostanie w pamięci.

W sobotę 16 października 1999 roku, o godz. 18.30 rozpoczęliśmy Misje Parafialne Roku Odkupienia 2000. Prowadzili je Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej O. Marcin Marcinkiewicz i O. Andrzej Korda. Misje trwały do niedzieli 24 października 1999 roku. Na zakończenie został poświęcony krzyż misyjny. W misjach wzięło udział bardzo wielu parafian. Były to trzecie misje w dziejach naszej parafii.


Życie parafii od 1999 do 2002

W niedzielę 5 grudnia 1999 roku Wspólnota Parafialna została poinformowana przez ks. Sławomira Ratajczaka C.Or. o wyniku pierwszych wyborów dokonanych w Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri w Poznaniu - Świerczewie. Superiorem Kongregacji i Proboszczem Parafii p.w. NMP Matki Kościoła został wybrany ks. Marian Kara C.Or., który zgodnie z decyzją i dekretem J.E. Arcybiskupa Juliusza Paetza ma objąć urząd proboszcza Parafii w czwartek 9 grudnia 1999 roku. Wprowadzenia na urząd proboszcza ma dokonać bp Grzegorz Balcerek podczas Mszy św. o godz. 18.30. ks. Sławomir Ratajczak C.Or. podziękował Wspólnocie Parafialnej na czele z Parafialną Radą Duszpasterską oraz najbliższym współpracownikom za współpracę w ciągu dwóch lat i dwóch miesięcy pełnienia obowiązków proboszcza Parafii NMP Matki Kościoła.

W czwartek 9 grudnia 1999 roku o godz. 18.30 biskup Grzegorz Balcerek, w czasie Mszy św., wprowadził na urząd proboszcza księdza superiora Mariana Karę C.Or. W uroczystości uczestniczyli księża proboszczowie z Dekanatu Poznań - Łazarz na czele z księdzem dziekanem Andrzejem Czerniakiem i ksiądz Zbigniew Starczewski C.Or. - Prokurator Polskiej Federacji Filipinów.

W poniedziałek 10 kwietnia 2000r. rozpoczęły się prace przy budowie drogi procesyjnej wokół kościoła o szerokości 4,5 m. Droga ta ma zostać wyłożona kostką "Nostalit" - staro-brukiem grafitowym i brązowym.

Wydarzeniem niezmiernie ważnym w życiu kościoła parafialnego na Świerczewie były święcenia kapłańskie naszego parafianina Jakuba Kraski - dominikanina. O. Jakub przyjął sakrament kapłaństwa w sobotę 3 czerwca 2000r. w bazylice Św. Trójcy w Krakowie. Do parafii przyjechał w sobotę 10 czerwca 2000r. Odbyło się uroczyste powitanie w kościele parafialnym o godz. 18.00. Następnego dnia o godz. 11.30 o. Jakub odprawił Mszę św. prymicyjną.

W uroczystość Bożego Ciała 15 czerwca 2000r. oddaliśmy cześć Jezusowi Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie podczas procesji eucharystycznej, która wyruszyła na ulice osiedla po Mszy św. o godz. 14.30. Doniosłość tej uroczystości podkreślała obecność wśród nas Ks. Biskupa Grzegorza Balcerka, który przewodniczył Mszy św. odprawianej w intencji naszej oraz przy każdym ołtarzu wygłosił okolicznościowe kazanie. Podczas procesji grała orkiestra dęta pod dyrekcją pana Tadeusza Kubisy, naszego parafianina, oraz śpiewała schola młodzieżowa kierowana przez panią Bernadetę Artym. Ołtarze zostały przygotowane przez parafian mieszkających przy ul. Kolskiego, Krasickiego, Lelewela i Kołłątaja.

W styczniu 2001r. przebył do naszej wspólnoty filipińskiej ks. Waldemar Partyka C.Or., który 15 sierpnia 1989r. wstąpił do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze i 25 maja 1995r. został wyświęcony na kapłana. Od 23 lutego 2001r. ks. Waldemar Partyka C.Or. należy prawnie do naszej Kongregacji Oratorium w Poznaniu - Świerczewie. Wspólnota nasza liczy pięciu kapłanów.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego 22 kwietnia 2001r. o godz. 16.30 odbyło się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i poświęcenie pomieszczenia w podziemiach kościoła dla działalności Parafialnego Zespołu CARITAS. Od tego dnia zaczyna się coś nowego w działalności charytatywnej w naszej parafii. Będzie można przyjmować od dobrych ludzi i wydawać różne rzeczy potrzebującym. Zostały ustalone dyżury w środy od godz. 17.30 do 18.30. Działalności Parafialnego Zespołu Caritas patronuje św. Antoni.


Najnowsza historia parafii od 2002 do 2003

W poniedziałek - po uroczystości św. Filipa Neri - 27 maja 2002 r. w Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Poznaniu - Świerczewie odbyły się drugie wybory kongregacyjne. Dokonano wyboru następujących funkcyjnych: superior - ks. Waldemar Partyka C.Or., wicesuperior - ks. Marian Kara C.Or., proboszcz - ks. Sławomir Ratajczak C.Or., wikariusz - ks. Tomasz Błaszczyk C.Or. Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki z dniem 1 lipca 2002r. mianował ks. Sławomira Ratajczaka C.Or. proboszczem parafii p.w. NMP Matki Kościoła w Poznaniu oraz z dniem 1 lipca 2002r. mianował ks. Tomasza Błaszczyka wikariuszem parafii. W poniedziałek 8 lipca 2002 r. podczas Mszy św. o godz. 18.30 Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek dokonał uroczystego wprowadzenia na urząd proboszcza parafii p.w. NMP Matki Kościoła ks. Sławomira Ratajczaka C.Or. i na urząd wikariusza ks. Tomasza Błaszczyka C.Or.

W sobotę 15 czerwca 2002r. podczas Mszy św. o godz. 18.30 odbył się Koncert Dyplomowy ks. superiora Waldemara Partyki C.Or. Wystąpili soliści: sopran - Grażyna Panfil - Ficińska, alt - Antonina Witajewska, tenor - Mikołaj Kapała, bas - Rafał Stępniewski oraz chór młodzieżowy i zespół instrumentalny. Pod dyrekcją ks. Waldemara Partyki C.Or. wykonano utwory: W.A.Mozarta Te Deum i Pieśń Ruttera Niech Pan Cię błogosławi i strzeże.

W sobotę 14 września 2002r. odbyła się trzecia parafialna pielgrzymka zawierzenia na Świętą Górę. Na Świętej Górze podczas Mszy św. o godz. 11.30 polecaliśmy Panu Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej całą naszą parafię. Po Mszy św. w kryptach bazyliki modliliśmy się za śp. ks. Wacława Szymczaka, ks. Kazimierza Waselę i ks. Jarosława Piętę oraz za zmarłych z naszej parafii. Podczas nabożeństwa o godz. 13.45 zawierzyliśmy całą parafię Matce Bożej Świętogórskiej. W pielgrzymce wzięli udział kapłani: ks. Sławomir Ratajczak, ks. Marian Kara i ks. Tomasz Błaszczyk oraz ok. 130 parafian.

We wrześniu 2002r. zostały odnowione i pozłocone naczynia liturgiczne oraz tabernakulum w naszej świątyni parafialnej. Parafia zakupiła maszynę do mycia posadzki w kościele i oratorium. Wszyscy dostrzegamy pozytywne efekty używania nowej maszyny. We wtorek 19 listopada 2002r. rozpoczęliśmy prace remontowe w zakrystii. Po zdjęciu starej boazerii okazało się, że należy tynkować ściany. Ściany oraz sufit zostały wyszpachlowane i wymalowane a na posadzce położone nowe płytki. Zostaną też wykonane odpowiednie szafy do przechowywania szat, naczyń i ksiąg liturgicznych. Projekt mebli wykonał ks. Marian Lewandowski dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Meble są wykonywane w pracowni stolarskiej Jerzego Nawrockiego w Luboniu. W poniedziałek 24 lutego 2003r. zaczęto montować nowe meble w zakrystii naszego kościoła.

Przed nami ważne wydarzenie - wizytacja kanoniczna naszej parafii przez ks. Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego Stanisława Gądeckiego, która nastąpi w dniach 29-30 marca 2003.


Niech Imię Pańskie będzie błogosławione!


Copyright 2003-2024 © Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri i parafia pw. NMP Matki Kościoła w Poznaniu
stat4u
Kalendarz
Czytania
Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri - Poznań